Daily Health Check

Please read carefully and provide the information as requested below:

Date and time today: July 15, 2024 12:58:am
  1. Sore throat (Pananakit ng lalamunan; masakit na paglunok)
  2. Diarrhea (Pagtatae)
  3. Body pains (Pananakit ng katawan)
  4. Headache (Pananakit ng ulo)
  5. Dry cough (Tuyong ubo)
  6. Fever within the past 3 days (Lagnat na nakalipas na tatlong araw)
  7. Difficulty in breathing (Hirap sa paghinga)
  8. General feeling of being unwell (Di mabuting pakiramdam)
  9. Nasal congestion (Baradong ilong dahil sa sipon)
  10. Fatigue or excessive tiredness (Sobrang pagod o pagkahapo)
  11. Loss of sense of taste or sense of smell (Pagkawala ng panlasa o pangamoy)
 • Have you travelled to any area in NCR/Metro Manila or to any hospitals within the past 14 days?
  Specify: (Ikaw ba ay nagpunta saan mang parte ng NCR o Metro Manila o saan mang ospital sa nakalipas na 14 araw? Sabihin kung saan:)